Zľava 10%
-10% na pobyt ZDRAVÉ LETO zľava platí pri zakúpení pobytu do 31.05. Zistiť viac
background

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane oznamovateľov“).  

Spoločnosť KÚPELE  LÚČKY a.s. (ďalej len „spoločnosť“) vydalo podľa § 10 ods. 9 zákona o ochrane oznamovateľov interný predpis, ktorý upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

Každá fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti, či iným obdobným pracovným vzťahom, blízka osoba k fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti alebo anonym môže v súlade s organizačnou smernicou podať spoločnosti oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti so svojou činnosťou a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov za spoločnosť plní asistent riaditeľa, ktorý vedie evidenciu podnetov v spoločnosti.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  • kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom,
  • iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť, ako napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné spoločnosti v súlade s organizačnou smernicou podať:

  • v písomnej podobe:

KÚPELE  LÚČKY a.s.

„ K rukám zodpovednej osoby “

Mgr. Monika Adamcová

Lúčky 530, 034 82 Lúčky

  • ústne do záznamu v kancelárii zodpovednej osoby,
  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu protispolcin@kupele-lucky.sk, ktorá je prístupná nepretržite,

a to aj anonymne.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému ako sú:

·         Prokuratúra,

·         Správne orgány,

·         Úrad na ochranu oznamovateľov.

·         Príslušným inštitúciám Únie.

Podrobnejší postup spoločnosti pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje organizačná smernica.

Nenechajte si ujsť žiadnu novinku