Zľava 10%
Pobyty pre samoplatcov so zľavou 10% Zľava platí v termíne do 31.05.2024 Zistiť viac
background

Fondy EU

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

 

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskeho spoločenstva
 
Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
 
Názov projektu:   Stavebné úpravy na objektoch Kúpeľov Lúčky
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z:   ERDF a ŠR
Prioritná os: 2. Energetika
Opatrenie:     2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prijímateľ:    KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky
Miesto realizácie Projektu: Lúčky
Začatie projektu:  01042011
Miesto realizácie Projektu:  31082012
Výška poskytnutého príspevku: 403605,35 Eur
Ciele projektu:  
 Zníženie energetickej náročnosti objektov kúpeľov v Lúčkach
Zlepšenie estetického vzhľadu objektov Kúpeľov
prostredníctvom realizácie stavebných úprav na objektoch
Zvýšenie energetických úspor výmenou výplní otvorov na vybraných objektoch Kúpeľov a využitím energie odpadovej vody prostredníctvom tepelného čerpadla
 
"Investícia do Vašej budúcnosti"
 
www.siea.sk

Fotodokumentácia:

STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KÚPEĽNÉHO DOMU

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskeho spoločenstva
 

Výzva pre Opatrenie 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Názov projektu:  

Stavené úpravy a prístavba kúpeľného domu, parcela č. 1032, súp. č. 536

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z:   ERDF
Prioritná os:

3- Cestovný ruch

Opatrenie:    

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prijímateľ:    KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky
Miesto realizácie Projektu: Lúčky
Začatie projektu:  04/2014
Miesto realizácie Projektu:  10/2015
Výška poskytnutého príspevku:

168214 €

Ciele projektu:  

Rozšíriť ponuku Wellness služieb s celoročným využitím a prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti kúpeľov a turistickej atraktivite regiónu

Dobudovať k existujúcemu objektu liečebného domu vonkajší saunový svet, vírivý bazén a ochladzovací bazén

Posilniť vybavenosť územia prostredníctvom budovania moderných prvkov kúpeľného a liečebného cestovného ruchu

 

"Investícia do Vašej budúcnosti"


Dokumenty:

Vyzva-kahr-31sp-1101-v-zneni-usmernenia-c-3.pdf
zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-text.pdf
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/informacie-pre-ziadatelovprijimatelov/usmernenie-k-informovaniu-a-publicite/
http://new.sacr.sk/fileadmin/user_upload/strukturalne_fondy/manual/Manual_informovania_a_publicity_dec_2010.doc
formular § 41_Kritéria.doc DOC - 58kB
Zmluvo o dielo stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu_.pdf PDF - 5,22MB
Zmluva NFP dodatok 1.pdf PDF - 200,99kB
Zmluva NFP dodatok 2.pdf PDF - 291,39kB
Zmluva NFP dodatok 3.pdf PDF - 149kB
Sargo dodatok 1 web.pdf PDF - 184,42kB
Sargo dodatok 2 web.pdf PDF - 188,15kB


Odkazy:

Informačná tabuľa PDF - 57,07kB
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/op-kahr/http://www.economy.gov.sk/
Informačná tabuľa Vital

Fotodokumentácia:

foto vital ms310315.doc DOC - 1,62MB
Foto Vital ms zaverecna 08102015

REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH PRIESTOROV A MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV V KH CHOČ

/_upload/images/informacie/fondy.gif

/_upload/images/informacie/Logotyp_OP_KAHR.gif

 

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskeho spoločenstva

Výzva pre Opatrenie 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Názov projektu:  

Rekonštrukcia ubytovacích priestorov a modernizácia výťahov v kúpeľnom hoteli Choč, súp. číslo 530

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný z:  

ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

3- Cestovný ruch

Opatrenie:    

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Prijímateľ:   

KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky

Miesto realizácie Projektu:

Lúčky

Začatie projektu: 

08/2014

Miesto realizácie Projektu: 

12/2015

Výška poskytnutého príspevku:

173804,33 €

Ciele projektu:  

Zlepšenie podmienok pre realizáciu kúpeľnej liečby a služieb

Podpora zamestnanosti v obci aj v regióne                       

Rekonštrukcia vnútorných priestorov kúpeľného domu

Zatraktívnenie ponuky ubytovania v regióne pre turistov a návštevníkov kúpeľov 

                                                               

"Investícia do Vašej budúcnosti"

 

 

Dokumenty:

Zmluva NFP.pdf PDF - 0,55MB

Dodatok č.1 k zmluve o NFP.pdf

Výzva KaHR-31DM-1401 https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

USMERNENIE č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: Usmernenie_c._1_KaHR-31DM-1401.pdf PDF - 80,08kB

Zmluva Kami Profit ZoD.pdf PDF - 4,13MB

Dodatok Kami Profit dodatok 1.pdf PDF - 1,53MBNenechajte si ujsť žiadnu novinku