Zľava 10%
Pobyty pre samoplatcov so zľavou 10% Zľava platí v termíne do 31.05.2024 Zistiť viac
background

Indikácie, ktoré liečime

liečivé dary prírody

ZAMERANIE KÚPEľOV

Podľa rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 02631-29/2014 ŠKK majú KÚPELE LÚČKY a.s. povolenie liečiť nasledovné indikácie:

I. Onkologické choroby

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

III/1 - Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka

III/2 - Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie

III/3 - Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii

III/4 - Regionálna enterkolitída, Crohnova choroba

III/5 - Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii

III/6 - Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky

III/7 - Chronické ochorenie žlčníka s litiázou, alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom

III/8 - Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom

III/9 - Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia

III/10 - Chornické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie - Child I.

III/11 - Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou

III/12 - Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

 

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

IV/I - Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie

IV/2 - Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie)

IV/3 - Hypelipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami

IV/4 - Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii              

 

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

V/1 - Chornická bronchitída, sústavne odborne liečená

V/2 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená

V/4 - Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii

V/5 - Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené

V/6 - Alergické nádchy preukázané alergologickým vyštrením, sústavne odborne liečené

V/7 - Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii

V/8 - Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené

 

VI. Nervové choroby

VI/1 - Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradiokuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia

VI/2 - Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde

VI/3 - Následky polimyelitídy. Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/4 - Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/5 - Zápalové ochorenia centrálneho nervstva

VI/6 - Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu

VI/7 - Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu. Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti

VI/8 - Stavy po závažných poraeniach a operáciách centrálhneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmy obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

VI/9 - Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorena v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy

VI/10 -  Nervovosvalové degeneratívne choroby 

VI/11 - Syringomyelia s paretickými prejavmi 

VI/12 - Detská mozgová obrna 

VI/13 - Parkinsonova choroba a íné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

 

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

VII/1 - Reumatoidná artitída rtg štádium I.a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím,sústavne liečené

VII/2 - Reumatoidná artritída rtg štádium III. až IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/3 - Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartitídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/4 - Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/5 - Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zarivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii

VII/6 - Relatívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené

VII/7 - Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená

VII/8 - Srtrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách

VII/9 - Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený

VII/10 - Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie

VII/11 - Hemofilická artropatia

 

XI. Ženské choroby

XI/1 - Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku

XI/2 - Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečebné najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie

XI/3 - Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií

XI/4 - Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 - 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovanie

XI/5 - Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov

 

XII. Choroby z povolania

XII/3 - Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).

XII/4 - Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.

XII/8 - Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom aleby fyzikálnymi škodlivinami.

Rozbor zložiek so vzťahom ku kostnej hmote
(množstvo v mg/l):

Katióny:

Vápnik (Ca2+) - 606
Horčík (Mg2+) - 97,8
Stroncium (Sr+) - 9,9
Mangán (Mn+) - 0,049
Zinok (Zn+) - 0,003
Meď (Cu2+) - 0,002
Selén (Se+) - 0,001...
Sodík (Na+) - 46,4
Železo (Fe2+) - 3,61

Anióny:

Fluoridy (F-) - 1,99
Hydrogénuhličitany (HCO3-) - 790
Hydrogénfosfáty (HPO42-) - < 0,01
Sírany (SO42-) - 1342
Nenechajte si ujsť žiadnu novinku