Všeobecné kontraindikácie kúpeľného pobytu

Všeobecné kontraindikácie kúpeľného pobytu
Kúpeľnú starostlivosť nemožno absolvovať, ak ide o:

Samoplatca, rekondičný pobyt, cestovné kancelárie

 • všetky choroby v akútnom štádiu (horúčkovité, zápalové, infekčné ochorenia, chrípka, hnačka, zápaly žíl...),
 • tehotenstvo,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat (potvrdenie od neurológa),
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • nemožnosť udržať moč a stolicu,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu, kožné infekcie,
 • hypertenziu nad 120 mm Hg diastolického tlaku (spodný tlak ),
 • vážne choroby srdca,
 • intoxikácia alkoholom alebo inými omamnými látkami,
 • pacienti s kolostómiou alebo urostómiou,
 • pacienti vyžadujúci si 24 hodinovú starostlivosť druhej osoby len so sprievodom,
 • Pacienti nad 70 rokov musia preukázať potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti absolvovať kúpeľnú liečbu.


Odporúčania boli vypracované na základe Všeobecných kontraindikácii kúpeľnej liečby od najväčšieho poskytovateľa verejného zdravotného poistenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

STIAHNUŤ

Klienti zdravotných poisťovní

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

 

STIAHNUŤ

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia