Ochrana osobných údajov a GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

pacientov/klientov/samoplatcov

Stiahnuť PDF

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť KÚPELE LÚČKY a. s.  je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na: gdpr@kupele-lucky.sk.

 

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@kupele-lucky.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

 

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:         

KÚPELE LÚČKY a. s., Lúčky 530, 034 82 Lúčky

IČO: 316 33 218 

Kontakt na prevádzkovateľa:   +421 44 43 75 111, sekretar@kupele-lucky.sk

Kontakt na zodpovednú osobu:  gdpr@kupele-lucky.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva osobné údaje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečby, v rozsahu stanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a o ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych.

Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti.

 

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

a)      Pri poskytovaní kúpeľnej liečby a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - za účelom poskytovania služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Vám ako pacientovi. Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia Vám nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť, kúpeľná liečba alebo služba s ňou súvisiaca.

b)      Evidencia ubytovaných hostí, hlásenie pobytu cudzincov - Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v platnom znení; Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky.

c)      Registrácia a objednávky zákazníkov e-shopu prostredníctvom www.kupele-lucky.sk – obchodná zmluva;  Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s poskytovateľom mailového serveru a na prevádzku E-shopu.

d)      Pri snímaní kamerovým systémom - oprávnený záujem Prevádzkovateľa pre účely ochrany majetku našej spoločnosti, bezpečnosť našej spoločnosti aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s.. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tabuliek umiestnených na viditeľnom mieste na vstupoch do priestorov Prevádzkovateľa.

e)      Na základe Vášho súhlasu - na marketingové účely propagáciu spoločnosti, propagáciu služieb, zliav, bonusov, súťaží a zisťovanie spokojnosti so službami spoločnosti.

 

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli  byť  oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@kupele-lucky.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje poskytovať iným príjemcom len za účelom uvedeným nižšie:

 

-          Zdravotná poisťovňa za účelom zúčtovacích vzťahov a vzájomnej komunikácie,

-          MediCom Software s.r.o. za účelom evidencie pacientov,

-          TATRY MOUNTAIN  resorts, a.s.  za účelom predaja Gopass-ov,

-          OOCR Region Liptov za účelom predala Liptov Region Card,

-          Klaster ORAVA, o.o.c.r. za účelom predaja Orava Card,

-          INFO DONOVALY s.r.o. za účelom predaja PARK SNOW Card,

-          LAURYN, v.o.s za účelom evidencie klientov v rezervačnom systéme,

-          ROVNANE consulting, s.r.o. za účelom konzultácie a zabezpečovania ochrany osobných údajov,

-          ECOMAIL.CZ s.r.o. za účelom rozposielania newslettrov,

-          EMARK s.r.o. za účelom spravovania údajov z ostatných používaných softvérov,

-          Webbsuport s.r.o. za účelom webhostingu,

-          SIN  s.r.o. za účelom správy webových stránok,

-          Cestovné kancelárie a firmy, s ktorými majú KÚPELE LÚČKY a.s. uzatvorené zmluvy, o spolupráci za účelom uskutočňovania pobytov a následnej korešpondencie,

-          Orgány činné v trestnom konaní za účelom riešenia trestného konania v zmysle právneho poriadku,

-          Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. za účelom riešenia škodových udalostí.

 

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše  osobné  údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia kúpeľnej liečby alebo zdravotnej starostlivosti (v prípade klientov, ktorí sú cez zdravotnú poisťovňu).

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie  doba,  počas  ktorej je povinný uchovávať  osobné  údaje, okamžite Vaše  osobné  údaje  anonymizuje  z  databáz a informačných  systémov.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.kupele-lucky.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

 

  • Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

  • Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,

d)osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f)sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  • Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva vyššie  uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

  • Právo súhlas odvolať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

  • Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  • Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

(3) V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

(4) Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Dochádza  pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  nedochádza  k automatizovanému  rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

pre uchádzačov o zamestnanie

 

Stiahnuť PDF

 

Poskytované informácie dotknutej osoby - klienti

Poskytované informácie dotknutej osoby - zamestnanci 

 

Žiadosti dotknutých osôb na uplatnenie jej práv

 

 Žiadosť DO na uplatnenie prav klient

 Žiadosť DO na uplatnenie prav zamestanec

 

 

 

V súlade s platnou právnou úpravou zákona o Ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, ktoré sa zaoberá ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a ktoré vstúpi do platnosti 25.5.2018 si Vás dovoľujeme informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu na účely zabezpečenia Vašej informovanosti o ponuke služieb našej spoločnosti všetkými dostupnými formami, najmä posielaním newsletterov, telefonických ponúk, písomných ponúk, zverejnením na webových stránkach a sociálnych sieťach od poskytnutia Vášho súhlasu do termínu 25. 5. 2033. Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať písomne alebo e-mailom na našej adrese gdpr@kupele-lucky.sk. Vaše osobné údaje budú postúpené na spracovanie marketingovému oddeleniu kúpeľov, neposkytneme ich tretím stranám a budeme ich chrániť pred zneužitím v súlade s Nariadením EP a Rady 2016/679.

Radi by sme Vás informovali, že máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, právo na ich opravu, ak budú nesprávne, nepresné alebo neúplné, právo vyžadovať vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenia ich spracovania, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, máte právo na ich prenositeľnosť, ktoré ste nám poskytli, a ktoré automatizovane spracovávame na základe Vášho súhlasu a to v štruktúrovanom a bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem vyššie uvedeného máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade (UOOU).

Zákon o ochrane osobných údajov

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia