Ochrana osobných údajov a GDPR

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

pacientov/klientov/samoplatcov/dodávateľov/návštevy

 

Stiahnuť PDF

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť KÚPELE LÚČKY a. s.  je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na: gdpr@kupele-lucky.sk.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@kupele-lucky.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

 

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:         

KÚPELE LÚČKY a. s., Lúčky 530, 034 82 Lúčky

IČO: 316 33 218 

Kontakt na prevádzkovateľa:   +421 44 43 75 111, sekretar@kupele-lucky.sk

Kontakt na zodpovednú osobu:  gdpr@kupele-lucky.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva osobné údaje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečby, v rozsahu stanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a o ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych.Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

a)      Pri poskytovaní kúpeľnej liečby a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnejstarostlivosti - za účelom poskytovania služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Vám ako pacientovi. Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia Vám nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť, kúpeľná liečba alebo služba s ňou súvisiaca.Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení, Zákon č. 578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

b)      Evidencia ubytovaných hostí, hlásenie pobytu cudzincov - Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v platnom znení; Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky.

c)      Registrácia a objednávky zákazníkov prostredníctvom online rezervačného systému www.kupele-lucky.sk,www.hotelkubo.sk. Pri vypísaní rezervačného formulára od klienta získavame osobné údaje v rozsahu meno, email, telefón. Tieto údaje sa zaznamenávajú na náš interný dokument (Dopytový list), ktorý sa archivuje 2 roky od prijatia objednávky. Prevádzkovateľom webov je spoločnosť SIN s.r.o., s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

d)      Individuálna objednávka telefonická, emailová alebo písomná (list) so žiadosťou o cenovú ponuku – na účel vytvorenia rezervácie od klienta požadujeme plné meno a kontaktný údaj, kde posielame v prípade jeho záujmu potvrdenie o rezervácii a pokyny k pobytu. Kontaktným údajom je buď email alebo poštová adresa. Tieto údaje sa zaznamenávajú na náš interný dokument (Dopytový list), ktorý sa archivuje 2 roky od prijatia objednávky. Na uplatnenie seniorskej alebo detskej zľavy požadujeme uviesť vek klienta číslom. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení, Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

e)    Objednávka pobytu cez obchodného partnera (cestovná kancelária, cestovná agentúra) – v objednávkach požadujeme uviesť iba osobné údaje v rozsahu plné meno klienta. Ak chce klient uplatniť nárok na seniorskú alebo detskú zľavu, požadujeme uvedenie veku klienta číslom. Objednávky sa po ukončení pobytu prikladajú ako prílohy ku faktúram, ktoré sa archivujú po dobu 10 rokov.

f)       Objednávka rekondičného pobytu na základe zmluvy s vysielajúcou organizáciou - v objednávkach požadujeme uviesť iba osobné údaje v rozsahu plné meno klienta. Pri objednávkach pre rodinných príslušníkov do 18 rokov požadujeme uviesť vek detí číslom. Objednávky sa po ukončení pobytu prikladajú ako prílohy ku faktúram, ktoré sa archivujú po dobu 10 rokov.

g)      Pri snímaní kamerovým systémom- oprávnený záujem Prevádzkovateľa pre účely ochrany majetku našej spoločnosti, bezpečnosť našej spoločnosti aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s.. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tabuliek umiestnených na viditeľnom mieste na vstupoch do priestorov Prevádzkovateľa. Záznam z kamerového systému sa automaticky zlikviduje  v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Osobné údaje z kamerového záznamu sa  poskytujú príslušníkovi Policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúcemu šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

h)      Na základe sťažnosti alebo reklamácie- v internom firemnom formulári na evidenciu reklamácií a sťažností sa uvádza plné meno klienta a kontaktný údaj, ktorým je buď adresa, telefón alebo email klienta. Evidencia sťažností a reklamácií sa archivuje po dobu 10 rokov. Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

i)        Na základe Vášho súhlasu –na marketingové účely propagáciu spoločnosti, propagáciu služieb, zliav, bonusov, súťaží a zisťovanie spokojnosti so službami spoločnosti.

1.      Zaevidovaním svojej emailovej adresy do kolónky NEWSLETTER na weboch www.kupele-lucky.skwww.hotelkubo.sk sa Váš email zaradí do databázy na zasielanie noviniek a akciových pobytov. Súhlasný email evidujeme v databáze do 25.5.2033. Následne žiadame obnovenie súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v newsletter.

2.      Vypísaním objednávkového formulára na pobyt cez weby www.kupele-lucky.skwww.hotelkubo.sk a zaškrtnutím políčka Chcem byť informovaný o novinkách a zľavách, sa Váš email zaradí do databázy na zasielanie noviniek a akciových pobytov.Súhlasný email evidujeme v databáze do 25.5.2033. Následne žiadame obnovenie súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v newsletter.

3.      Vypísaním súťažného formulára na www.kupele-lucky.skwww.hotelkubo.sk a zaškrtnutím políčka Chcem byť informovaný o novinkách a zľavách, sa Váš email zaradí do databázy na zasielanie noviniek a akciových pobytov.Súhlasný email evidujeme v databáze do 25.5.2033. Následne žiadame obnovenie súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v newsletter.

4.      Vypísaním tlačiva Súhlas si spracovaním osobných údajov na marketingové účely na recepciách Hotela Choč a Hotela Kubo a zaškrtnutím políčka Chcem byť informovaný o novinkách a zľavách, sa Váš email zaradí do databázy na zasielanie noviniek a akciových pobytov.Písomný súhlas evidujeme v databáze do 25.5.2033. Následne žiadame obnovenie súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v newsletter.

Newsletter posielame z aplikácie ecomail spoločnosti ECOMAIL.CZ s.r.o..

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli  byť  oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom nagdpr@kupele-lucky.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo ďalší sprostredkovatelia  písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR.

 

Kategória príjemcov:

-          dodávatelia IT technológií a bezpečnostných technológií, správca webových stránok, správca databázy mailových kontaktov a súhlasov,ďalšie príslušné podpory a súvisiace služby

-          prevádzkovatelia, pre ktorých sa na základe sprostredkovateľskej zmluvy vykonáva predaj Gopass-ov, RegionCard, Orava Card, PARK SNOW Card

-          cestovné kancelárie a firmy na základe  uzatvorenej zmluvy

-          poisťovne, zdravotné poisťovne

-          orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári

-          daňoví poradcovia, audítori

-          sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

-          účastníci konania

-          a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše  osobné  údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia kúpeľnej liečby alebo zdravotnej starostlivosti (v prípade klientov, ktorí sú cez zdravotnú poisťovňu). Ak v časti

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?nie je uvedené inak.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie  doba,  počas  ktorej je povinný uchovávať  osobné  údaje, okamžite Vaše  osobné  údaje  anonymizuje  z  databáz a informačných  systémov.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.kupele-lucky.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť nasledujúce práva:

·         Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

·      Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

·         Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

·         Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

·         Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

·         Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

·         Právo namietať- máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Vprípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie aVy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

·         Právo podať návrh na začatie konania oochrane osobných údajov -ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje pracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,https://dataprotection.gov.sk.Vprípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok).

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Dochádza  pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

 

Pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  nedochádza  k automatizovanému  rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Poskytované informácie dotknutej osoby - klienti

Poskytované informácie dotknutej osoby - zamestnanci 

Informácie o spracovaní OU - uchádzači o zamestnanie

 

 

Žiadosti dotknutých osôb na uplatnenie jej práv

 

 Žiadosť DO na uplatnenie prav klient

 Žiadosť DO na uplatnenie prav zamestanec

 

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia