Stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskeho spoločenstva
 

Výzva pre Opatrenie 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Názov projektu:  

Stavené úpravy a prístavba kúpeľného domu, parcela č. 1032, súp. č. 536

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z:   ERDF
Prioritná os:

3- Cestovný ruch

Opatrenie:    

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prijímateľ:    KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky
Miesto realizácie Projektu: Lúčky
Začatie projektu:  04/2014
Miesto realizácie Projektu:  10/2015
Výška poskytnutého príspevku:

168214 €

Ciele projektu:  

Rozšíriť ponuku Wellness služieb s celoročným využitím a prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti kúpeľov a turistickej atraktivite regiónu

Dobudovať k existujúcemu objektu liečebného domu vonkajší saunový svet, vírivý bazén a ochladzovací bazén

Posilniť vybavenosť územia prostredníctvom budovania moderných prvkov kúpeľného a liečebného cestovného ruchu

 

"Investícia do Vašej budúcnosti"


Dokumenty:

Vyzva-kahr-31sp-1101-v-zneni-usmernenia-c-3.pdf
zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-text.pdf
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/informacie-pre-ziadatelovprijimatelov/usmernenie-k-informovaniu-a-publicite/
http://new.sacr.sk/fileadmin/user_upload/strukturalne_fondy/manual/Manual_informovania_a_publicity_dec_2010.doc
formular § 41_Kritéria.doc DOC - 58kB
Zmluvo o dielo stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu_.pdf PDF - 5,22MB
Zmluva NFP dodatok 1.pdf PDF - 200,99kB
Zmluva NFP dodatok 2.pdf PDF - 291,39kB
Zmluva NFP dodatok 3.pdf PDF - 149kB
Sargo dodatok 1 web.pdf PDF - 184,42kB
Sargo dodatok 2 web.pdf PDF - 188,15kB


Odkazy:

Informačná tabuľa PDF - 57,07kB
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/op-kahr/http://www.economy.gov.sk/
Informačná tabuľa Vital

Fotodokumentácia:

foto vital ms310315.doc DOC - 1,62MB
Foto Vital ms zaverecna 08102015

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia