Indikácie, ktoré liečime

Podľa rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 02631-29/2014 ŠKK majú KÚPELE LÚČKY a.s. povolenie liečiť nasledovné indikácie:

I. Onkologické choroby

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

III/1 - Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka

III/2 - Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie

III/3 - Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii

III/4 - Regionálna enterkolitída, Crohnova choroba

III/5 - Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii

III/6 - Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky

III/7 - Chronické ochorenie žlčníka s litiázou, alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom

III/8 - Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom

III/9 - Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia

III/10 - Chornické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie - Child I.

III/11 - Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou

III/12 - Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

 

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

IV/I - Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie

IV/2 - Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie)

IV/3 - Hypelipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami

IV/4 - Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii              

 

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

V/1 - Chornická bronchitída, sústavne odborne liečená

V/2 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená

V/4 - Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii

V/5 - Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené

V/6 - Alergické nádchy preukázané alergologickým vyštrením, sústavne odborne liečené

V/7 - Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii

V/8 - Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené

 

VI. Nervové choroby

VI/1 - Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradiokuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia

VI/2 - Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde

VI/3 - Následky polimyelitídy. Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/4 - Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/5 - Zápalové ochorenia centrálneho nervstva

VI/6 - Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu

VI/7 - Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu. Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti

VI/8 - Stavy po závažných poraeniach a operáciách centrálhneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmy obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

VI/9 - Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorena v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy

VI/10 -  Nervovosvalové degeneratívne choroby 

VI/11 - Syringomyelia s paretickými prejavmi 

VI/12 - Detská mozgová obrna 

VI/13 - Parkinsonova choroba a íné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

 

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

VII/1 - Reumatoidná artitída rtg štádium I.a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím,sústavne liečené

VII/2 - Reumatoidná artritída rtg štádium III. až IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/3 - Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartitídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/4 - Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/5 - Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zarivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii

VII/6 - Relatívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené

VII/7 - Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená

VII/8 - Srtrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách

VII/9 - Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený

VII/10 - Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie

VII/11 - Hemofilická artropatia

 

XI. Ženské choroby

XI/1 - Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku

XI/2 - Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečebné najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie

XI/3 - Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií

XI/4 - Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 - 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovanie

XI/5 - Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov

 

XII. Choroby z povolania

XII/3 - Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).

XII/4 - Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.

XII/8 - Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom aleby fyzikálnymi škodlivinami.

 

V prípade ochorenia pohybového ústrojenstva môže návrh na kúpeľnú liečbu vypísať obvodný lekár, ortopéd, neurológ, reumatológ.

 

 Prevencia a podporná liečba osteoporózy   

Prameň pitnej minerálnej vody Kúpele Lúčky

 

Rozbor zložiek so vzťahom ku kostnej hmote (množstvo v mg/l):

Katióny: Vápnik (Ca2+)                                606     mg/l

               Horčík (Mg2+)                                  97,8

               Stroncium (Sr+)                                  9,9

               Mangán (Mn+)                                   0,049                                         

               Zinok (Zn+)                                     < 0,003

               Meď (Cu2+)                                    <  0,002

               Selén (Se+)                                     <  0,001...

               Sodík (Na+ )                                      46,4         

               Železo (Fe2+)                                      3,61

Anióny:  Fluoridy (F-)                                       1,99

               Hydrogénuhličitany (HCO3 -)        790

               Hydrogénfosfáty (HPO4 2-)            <  0,01

               Sírany (SO4 2-)                              1342...

 

Osteoporóza (rednutie kostí) býva označovaná ako tichý zlodej kostí. V úvode nemusí mať žiadne výrazné klinické ťažkosti. Choroba však môže pokračovať a jej prvým prejavom môže byť zlomenina. Môžeme povedať, že osteoporózaje choroba detského veku so stareckými dôsledkami. Je veľmi dôležité odhaliť včasné štádia ochorenia (hlavne denzitometrickým vyšetrením) a správnou liečbou predísť komplikáciám typu osteoporotických zlomením.

 

     Jedným z najdôležitejších rizikových faktorov nedostatočnej tvorby kostnej hmoty v detstve a zvýšeného odbúravania kostí v dospelosti je nízky príjem vápnika. Minerálna voda prameňa Kúpeľov Lúčky, a.s. svojím zložením môže byť indikovaná ako súčasť prevencie a liečby osteoporózy (hlavne spolu s vitamínom D a primeranou pohybovou aktivitou). Prameň má obsah vápnika 606 mg/l (odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800-1200 mg ) so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami (Mg, Mn, Cu, Zn, Sr,F, Se,Na...napr. nesprávny pomer medzi vápnikom a fosforom, medzi vápnikom a horčíkom, vysoký obsah sodíka a pod.  môže byť príčinou zvýšeného vylučovania vápnika močom).

 

Je možné odporučiť v rámci prevencie osteoporózy piť dávku 0,5 l denne, v rámci doplnkovej liečby osteoporózy množstvo 0,5 – 1 liter denne.

 

Naviac pri prítomnosti síranov  táto minerálna voda predchádza zápche, ktorá hlavne pri liekoch s obsahom vápnika pacienta často trápi. Dokáže potláčať hnilobné baktérie a tvorbu plynov v čreve, priaznivo ovplyvňuje tvorbu žlče a činnosť podžalúdkovej žľazy –

-pankreasu, znižuje hladinu cholesterolu. Vítaná je i vlastnosť dezinficiensu močových ciest, preventívneho efektu tvorby kalciumfosfátových močových kamienkov i ostatné účinky na ľudský organizmus.

 

                                           MUDr. Elena Ďurišová

odborný garant pre prevenciu a liečbu osteoporózy v KÚPEĽOCH LÚČKY a.s.

             primár Reumatologicko-rehabilitačného centra Hlohovec, www.rrc.sk

 

Kúpele Lúčky  okrem komplexnej starostlivosti o Vaše telo a psychickú pohodu Vám pripravujú:

-          pravidelné lekárske prednášky na tému „Osteoporóza“

„Bolesti chrbtice, kĺbov,  kostí...“

( spresnenie dátumu na pútači pri recepcii)

-          pravidelné cvičenie špeciálnej zostavy s protibolestivým

      efektom nielen pre pacientov s osteoporózou, ale i pre

      všetkých, ktorí bolesti chrbtice majú alebo im chcú predchádzať

      v telocvični ( podľa ordinácie lekára)

-          predaj publikácie  s CD autorky MUDr. Eleny Ďurišovej

      „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

 

      na recepcii KL Choč  - príležitostne aj  s organizovaním autogramiády     

 

Článok o KÚPEĽOCH LÚČKY v magazíne Bedeker zdravia