Indikácie, ktoré liečime

Podľa rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 02631-29/2014 ŠKK majú KÚPELE LÚČKY a.s. povolenie liečiť nasledovné indikácie:

I. Onkologické choroby

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

III/1 - Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka

III/2 - Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie

III/3 - Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii

III/4 - Regionálna enterkolitída, Crohnova choroba

III/5 - Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii

III/6 - Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky

III/7 - Chronické ochorenie žlčníka s litiázou, alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom

III/8 - Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom

III/9 - Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia

III/10 - Chornické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie - Child I.

III/11 - Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou

III/12 - Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

 

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

IV/I - Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie

IV/2 - Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie)

IV/3 - Hypelipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami

IV/4 - Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii              

 

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

V/1 - Chornická bronchitída, sústavne odborne liečená

V/2 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená

V/4 - Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii

V/5 - Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené

V/6 - Alergické nádchy preukázané alergologickým vyštrením, sústavne odborne liečené

V/7 - Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii

V/8 - Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené

 

VI. Nervové choroby

VI/1 - Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradiokuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia

VI/2 - Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde

VI/3 - Následky polimyelitídy. Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/4 - Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/5 - Zápalové ochorenia centrálneho nervstva

VI/6 - Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu

VI/7 - Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu. Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti

VI/8 - Stavy po závažných poraeniach a operáciách centrálhneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmy obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

VI/9 - Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorena v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy

VI/10 -  Nervovosvalové degeneratívne choroby 

VI/11 - Syringomyelia s paretickými prejavmi 

VI/12 - Detská mozgová obrna 

VI/13 - Parkinsonova choroba a íné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

VI/14 - Dedičná a idiopatická neuropatia

 

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

VII/1 - Reumatoidná artitída rtg štádium I.a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím,sústavne liečené

VII/2 - Reumatoidná artritída rtg štádium III. až IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/3 - Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartitídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/4 - Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/5 - Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zarivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii

VII/6 - Relatívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené

VII/7 - Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená

VII/8 - Srtrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách

VII/9 - Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený

VII/10 - Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie

VII/11 - Hemofilická artropatia

 

XI. Ženské choroby

XI/1 - Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku

XI/2 - Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečebné najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie

XI/3 - Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií

XI/4 - Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 - 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovanie

XI/5 - Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov

 

XII. Choroby z povolania

XII/3 - Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).

XII/4 - Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.

XII/8 - Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom aleby fyzikálnymi škodlivinami.

 

Indikačná skupina A: kúpeľná liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Indikačná skupina B: poisťovňa uhrádza liečebné porcedúry, pacient si dopláca ubytovanie a stravu podľa aktuálneho cenníka.

 

V prípade ochorenia pohybového ústrojenstva môže návrh na kúpeľnú liečbu vypísať obvodný lekár, ortopéd, neurológ, reumatológ.

 

Prevencia a podporná liečba osteoporózy

 

Osteoporóza býva označovaná ako tichý zlodej kostí. V úvode nemusí mať žiadne výrazné klinické ťažkosti. Choroba však môže pokračovať a jej prvým prejavom môže byť zlomenina. Osteoporóza  je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčka stehnovej kosti, zápästí). Výskyt ochorenia vo vyspelých krajinách i na Slovensku sa odhaduje na 8% obyvateľstva a je naďalej predpoklad nárastu počtu pacientov s týmto ochorením i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi.

Môžeme povedať, že osteoporóza je choroba detského veku so stareckými dôsledkami. Je veľmi dôležité odhaliť včasné štádia ochorenia (hlavne denzitometrickým vyšetrením) a správnou liečbou predísť komplikáciám typu osteoporotických zlomením.

Jedným z najdôležitejších rizikových faktorov nedostatočnej tvorby kostnej hmoty v detstve a zvýšeného odbúravania kostí v dospelosti je nízky príjem vápnika.

Minerálna voda prameňa KÚPEĽOV LÚČKY a.s. svojím zložením môže byť indikovaná ako súčasť prevencie a liečby osteoporózy (hlavne spolu s vitamínom D a primeranou pohybovou aktivitou). Prameň má obsah vápnika 606 mg/l (odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800-1200 mg ) so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami (Mg, Mn, Cu, Zn, Sr,F, Se,Na...). Iné minerálne vody môžu mať nesprávny pomer medzi vápnikom a fosforom, medzi vápnikom a horčíkom, vysoký obsah sodíka..., čo môže byť príčinou zvýšeného vylučovania vápnika močom.

Je možné odporučiť v rámci prevencie osteoporózy piť dávku 0,5 l denne, v rámci doplnkovej liečby osteoporózy množstvo 0,5 – 1 liter denne. Naviac pri prítomnosti síranov táto minerálna voda predchádza zápche, ktorá hlavne pri liekoch s obsahom vápnika pacienta často trápi. Dokáže potláčať hnilobné baktérie a tvorbu plynov v čreve, priaznivo ovplyvňuje tvorbu žlče a činnosť podžalúdkovej žľazy –pankreasu, znižuje hladinu cholesterolu. Vítaná je i vlastnosť preventívneho efektu tvorby kalciumfosfátových močových kamienkov i ostatné pozitívne účinky na ľudský organizmus.

MUDr. Elena Ďurišová
odborný garant pre prevenciu a liečbu osteoporózy v KÚPEĽOCH LÚČKY a.s.
primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra Hlohovec, www.rrc.sk

Počas Vášho pobytu si môžete zakúpiť knihu s CD MUDr. Eleny Ďurišovej
„BOLESTI CHRBTICE, KĹBOV, KOSTÍ A....“, ktorá je určená najmä pacientom.

... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

 

KNIHA + CD v piatich kapitolách rieši komplexnú problematiku ochorení pohybového aparátu:

... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu kniha uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta ( pravidlá, ako sa máme k svojej chrbtici správať, ako ju máme správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach) a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno- Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza - podľa Ďurišovej).

V  kapitole o osteoporóze  sú uvedené informácie o výskyte, diagnostike, jej  komplexnej liečbe, obsahuje podrobný rozpis diétnych opatrení   i špeciálnu cvičebnú zostavu podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov.

Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.  

Cvičebné zostavy (v knihe aj na CD):
sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia)
inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.

Predaj V RECEPCII „CHOČ“
al. formou dobierky: tel/fax: 033 7301 820
sms správou: 00412 949 444 444 
                                                e-mail: info@rrc.sk                                                  

Primárka Ďurišová i osobne pravidelne prezentuje problematiku  osteoporózy formou PREDNÁŠOK - bližšie info o termínoch www.rrc.sk.

Najbližšie prednášky

29. 5. 2019

20. 8. 2018

13. 11. 2019

Pre Vás, ktorí okrem starostlivosti o telo a psychickej pohody chcú niečo urobiť aj pre svoje zdravie, sme pripravili pobyt. Urobte niečo pre prevenciu osteoporózy.

Článok o KÚPEĽOCH LÚČKY v magazíne Bedeker zdravia

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia